Tiếng Việt | English

14/10/2016 - 10:57

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2016)

Đến nay Long An có 614 tổ chức cơ sở Đảng với trên 40.000 đảng viên

Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trải qua 86 năm hình thành và phát triển, công tác Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Đảng coi đây là khâu then chốt, trọng yếu trong xây dựng lực lượng cách mạng.

Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước qua 86 năm (14/10/1930 – 14/10/2016), ngành Tổ chức xây dựng Đảng Long An góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, viết nên truyền thống Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thi chào mừng 86 năm, kỷ niệm Ngày truyền thốngngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2016) (trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm trao giải cho các vận động viên tại hội thi). Ảnh: Kim Ngọc

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, Long Ancó những chi bộ Đảng đầu tiên ở làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn với 7 đảng viên, làm cơ sở hình thành Đảng bộ tỉnh Tân An và Chợ Lớn. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác Tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức luôn thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, tập trung giác ngộ quần chúng, xây dựng tổ chức, phát triển đảng viên, bố trí cán bộ cốt cán để lãnh đạo quần chúng tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là thắng lợi của đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính, đó cũng là thắng lợi của công tác Tổ chức xây dựng Đảng, của những cán bộ, đảng viên đã nêu gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, bám đất, bám dân để xây dựng lực lượng, củng cố, phục hồi tổ chức Đảng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 86 năm qua, đặc biệt là 41 năm kể từ sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở Long An không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cấp ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, thể hiện qua việc thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng.

Quy hoạch cán bộ tốt, làm cơ sở tạo nguồn cán bộ vững chắc – một trong những nhiệm vụ chiến lược của Ngành tổ chức Xây dựng Đảng (trong ảnh: Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Hồng Luyn

Năm 1976, toàn tỉnh có 6.127 đảng viên và trên 300 tổ chức cơ sở Đảng, đến nay tăng lên 614 tổ chức cơ sở Đảng với trên 40.000 đảng viên.

Trong 9 tháng năm 2016, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2016, nhất là việc tham mưu sắp xếp, bố trí, kiện toàn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trước và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp tham mưu triển khai xây dựng Đề án “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị tỉnh Long An”.

Thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ, Trường Chính trị, các Huyện, Thị, Thành ủy và các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp quản lý. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện khá tốt ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Việc quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có sự chuyển biến rõ nét hơn so với nhiệm kỳ 2010-2015, bảo đảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, chính trị, cơ cấu, độ tuổi. Chất lượng cán bộ trong quy hoạch được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị.

Công tác luân chuyển cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan. Đến nay, toàn tỉnh luân chuyển 285 trường hợp; phối hợp các cấp ủy, cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ như:Chính sách khuyến khích cán bộ đi học, cán bộ luân chuyển, chính sách đào tạo cán bộ dự nguồn; thực hiện tốt chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được quan tâm, đến tháng 9-2016, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh kết nạp được 1.303/1.600 đảng viên, đạt 81,44% chỉ tiêu năm 2016, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 42.074 đảng viên.

Để phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, của tỉnh Long An nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xứng đáng là cơ quan tham mưu của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, chính sách cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, toàn thể cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy trong tỉnh cần nỗ lực, phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, tích cực tham mưu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục tham mưu đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng theo hướng bảo đảm đội ngũ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tâm, khách quan, dân chủ, có kiến thức về tâm lý, khả năng đánh giá và sử dụng con người, có tư duy độc lập và phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong tham mưu, đề xuất, trung thực trong tham mưu chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với truyền thống tốt đẹp và những kết quả trong năm 2016, toàn thể cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

UV.TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thanh Hải

Chia sẻ bài viết