Tiếng Việt | English

11/02/2019 - 19:18

Nhiều chính sách, pháp luật về đất đai còn bất cập, cần sớm được sửa đổi

Chiều 11/02, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có cuộc giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng công tác lập quy hoạch dài hạn của tỉnh chưa tốt

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 đô thị. Kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 32 văn bản về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Việc áp dụng các chính sách, pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 đã tăng cường sự công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giảm khiếu kiện, tranh chấp đất đai.

Ngoài các văn bản nêu trên, hầu hết các chính sách, pháp luật về quy hoạch đất đai, quản lý quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị được triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng do các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

Thời gian qua, việc quản lý đất đai ở khu vực đô thị thực hiện theo quy hoạch chung của các địa phương, các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách được triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Chính sách, pháp luật về đất đai khu vực đô thị góp phần định hướng phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, ngăn chặn các khu dân cư hoặc nhà máy, xí nghiệp tự phát, tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ cho rằng, nhiều chính sách, pháp luật về đất đai còn bất cập, cần sớm được sửa đổi

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù công tác quản lý quy hoạch và quản lý đất đai khu vực đô thị được kiểm soát chặt chẽ nhưng chất lượng công tác lập quy hoạch dài hạn chưa tốt. Việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ở các địa phương còn chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý trong thực tế. Nhiều khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh được xây dựng với hệ thống giao thông không hợp lý, không khoa học. Nhiều khu dân cư cũ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm,…

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phan Nhân Duy cho biết, vấn đề này là do kinh phí cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế và việc định hướng của các đồ án quy hoạch chung cũng còn nhiều bất cập, chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch thực hiện quá nhiều, một vài đồ án quy hoạch chưa tuân thủ đầy đủ các điều kiện về điều chỉnh nhưng vẫn được địa phương cho phép triển khai lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện khung chính sách về đo đạc và bản đồ, quy định về khái toán kinh phí thực hiện các dự án đo đạc và hoàn thiện phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Luật Đất đai năm 2013; đồng thời sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai sau ngày 01/01/2019 khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai khu vực đô thị thời gian qua. Đối với những kiến nghị của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết