Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 11:29

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tạo sự chuyển biến tích cực, ngày càng lan tỏa sâu rộng

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Long An đạt nhiều kết quả nổi bật. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc phỏng vấn xung quanh nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm

PV: Thưa ông, ông có thể đánh giá những kết quả nổi bật của tỉnh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW?

Ông Đỗ Hữu Lâm: Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung này được thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương; trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, thiết thực của mỗi tổ chức, cá nhân; tác động mạnh mẽ và tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả; phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

PV: Công tác tuyên truyền góp phần như thế nào trong việc tạo sự lan tỏa những phong trào, điển hình tiên tiến, thưa ông?

Ông Đỗ Hữu Lâm: Thời gian qua, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chú trọng, phong phú về hình thức, thông qua báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Tỉnh kịp thời lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên; nhất là duy trì tốt việc tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác 19-5 hàng năm ở các cấp, các ngành. Qua các phong trào thi đua, có nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ngoài ra, cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động và thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, góp phần tuyên truyền, quảng bá, đưa việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục lan tỏa, đi vào chiều sâu, trở thành lẽ sống và hành động của từng tập thể và mỗi cá nhân; tạo nên sức mạnh và sự đồng thuận của toàn xã hội.

PV: Bên cạnh kết quả đã đạt, những tồn tại, hạn chế nào cần được khắc phục, ông có thể cho biết?

Ông Đỗ Hữu Lâm: Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một vài hạn chế cần được khắc phục ngay, đó là:

Một vài địa phương, đơn vị thiếu chủ động trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chưa có mô hình để từ đó nhân rộng; các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương tuy được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn vụ, việc chưa giải quyết dứt điểm. Một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xã hội chưa thật sự được ngăn chặn và đẩy lùi.

Việc xây dựng kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá nhân còn chung chung, chưa bám nhiệm vụ cụ thể của cá nhân và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật sự được chú trọng, còn giao khoán cho cơ quan chuyên môn.

PV: Thưa ông, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục làm gì để việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao hơn?

Ông Đỗ Hữu Lâm: Thời gian tới, tỉnh tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Học theo Bác, cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính

Học theo Bác, cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính

Hai là, Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề của từng năm, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị theo nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê phán, chấn chỉnh những tiêu cực, sai trái, thiếu gương mẫu. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên trong các trường học.

Năm là, Xây dựng, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, bệnh thành tích để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết