Tiếng Việt | English

29/08/2015 - 08:41

Tọa đàm: Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

 

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh – Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại buổi tọa đàm

Sáng ngày 28-8-2015, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh – Hoàng Đình Cán, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh – Nguyễn Thị Hiền và đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đến dự.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám - 1945. Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

 Đại biểu trao đổi, phân tích các bài học kinh nghiệm làm nên Cách mạng Tháng Tám

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Cách mạng Tháng 8 là thời khắc lịch sử mà Đảng ta đã nhìn nhận và chuẩn bị rất kỹ cho thời cơ này, nếu không có sự chuẩn bị kỹ thì Cách mạng Tháng Tám chưa chắc đã nổ ra trên khắp cả nước và giành thắng lợi hoàn toàn. Từ đó khẳng định việc giành và chớp thời cơ là một trong những bài học quý giá không chỉ trong lịch sử cách mạng mà còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu trao đổi, phân tích các bài học kinh nghiệm làm nên Cách mạng Tháng Tám

Các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề, góc cạnh cốt lõi làm nên Cách mạng Tháng Tám cũng như công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay như: Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; vai trò lãnh đạo của Đảng từ trong đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc đổi mới…

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết