Tiếng Việt | English

19/10/2015 - 10:49

Long An

TP.Tân An phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng các ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận và Văn phòng vững mạnh

Cách đây hơn 85 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp ra Nghị quyết và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử, đã khai sinh ra bộ máy giúp việc của Đảng, trong đó có các ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Phấn đấu xây dựng TP.Tân An đạt đô thị loại II trước năm 2020

Trong quá trình hoạt động, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong điều kiện Đảng hoạt động bí mật hay công khai, chiến tranh hay hòa bình, các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân viên các ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận và Văn phòng cấp ủy luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng.

Xuyên suốt những chặng đường lịch sử vinh quang đó, trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, TP.Tân An nói riêng (trước đây là thị xã Tân An) cũng được gầy dựng, bồi đắp và tô thắm bằng máu xương, công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ đảng viên, cán bộ, công chức làm công tác Đảng, tích cực tuyên truyền, vận động và tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Giao thông nông thôn xã An Vĩnh Ngãi tiếp tục được đầu tư từ hoạt động Về nguồn        Ảnh: Tấn Tú

Trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ TP.Tân An, ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận và Văn phòng đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công chung của Đảng bộ. Trực tiếp là Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ đã luôn chủ động và tích cực tham mưu cho Thành ủy các nội dung, chương trình trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sát với yêu cầu thực tế và có hiệu quả cao, đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, với mục tiêu xây dựng và phát triển TP.Tân An đạt đô thị loại II trước năm 2020, các cấp ủy Đảng cần củng cố, kiện toàn, phát triển các cơ quan giúp việc của Đảng, trong đó có các ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận và Văn phòng vững mạnh về mọi mặt.

Trên cơ sở đó, các ngành trên tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; duy trì, thực hiện tốt quy chế, chương trình làm việc đã xây dựng nhằm thực hiện đúng chức trách được giao. Theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ, trung thực, chính xác và hiệu quả; giúp cấp ủy tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của 85 năm xây dựng và trưởng thành, các ngành tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng luôn là những cơ quan tham mưu đắc lực và phục vụ tốt nhất hoạt động của Thành ủy, thường xuyên và trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Với bề dày truyền thống ấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân TP.Tân An./.

Văn phòng Thành ủy Tân An
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích