Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 09:19

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ có 1.510 đại biểu tham dự

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 đại biểu, chiếm 13,05%.

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp Thông báo với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới dự có đại sứ các nước, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo với các tổ chức quốc tế về Đại hội XII của Đảng

Tại cuộc họp, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông báo với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế những thông tin cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 đại biểu, chiếm 13,05%, đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm 86,09%. Đại biểu chỉ định là 13 đại biểu, chiếm 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Ông Hoàng Bình Quân giới thiệu những nét cơ bản nhất về các dự thảo văn kiện và khẳng định, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo sát sao, quá trình soạn thảo các văn kiện thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau, có cơ chế bảo đảm cho toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng.

“Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và rất quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tính dân chủ, công khai, trách nhiệm và sự cầu thị của Đảng, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân đóng góp cho đường lối phát triển của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân, những ý kiến trái chiều cũng được chúng tôi xem xét một cách nghiêm túc. Đến nay, đã có 26 triệu lượt ý kiến đóng góp, hầu hết cơ bản tán thành, đánh giá cao các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, coi đây là công trình nghiên cứu, tổng kết công phu”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, cán bộ khoa học…/.

Lưu Huyền/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết