Tiếng Việt | English

17/12/2019 - 13:37

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đây là nội dung chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Đặc biệt, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, trong cuộc đời hoạt động của mình, đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng, tất yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác tất cả vì cuộc sống nhân dân. Trong đó, phải gắn tư tưởng với hoạt động thực tiễn cơ sở; phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết với dân,…để phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng được xem là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Bùi Trường Giang yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt-việc tốt trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội;..../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết