Tiếng Việt | English

09/09/2017 - 01:45

Trang bị kiến thức chuyên môn cho cán bộ Mặt trận cơ sở

UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn cho trên 100 cán bộ Mặt trận xã, thị trấn, trưởng ban công tác Mặt trận khu, ấp, trưởng ban thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện.

Đức Hòa trang bị kiến thức chuyên môn cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Báo cáo viên thông tin đến các đại biểu về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác vận động chức sắc tôn giáo và tập huấn kỹ năng tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của ban công tác Mặt trận ấp, khu phố và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức hoạt động ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Song song đó, học viên còn được truyền đạt về một số kỹ năng tuyên truyền miệng,...

Lớp tập huấn trang bị những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, thị trấn, khu, ấp, giúp cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

► UBMTTQ Việt Nam huyện Thủ Thừa tổ chức tập huấn phó chủ tịch, ủy viên thường trực MTTQ xã, thị trấn và trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Dự lớp tập huấn, học viên được tìm hiểu các chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của MTTQ xã, ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, tổ dân phố; thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn quy trình MTTQ và hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác hòa giải cơ sở, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo,...

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ MTTQ các xã, thị trấn và trưởng ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố trên địa bàn huyện nắm vững nghiệp vụ, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận./.

Nhã Phương - Ngọc Hân 

Chia sẻ bài viết