Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 19:20

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Hưng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 60-CT/HU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng” và Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 12-KH/HU, ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình số 14-CTr/CCTP, ngày 29/4/2012 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020.

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy Tân Hưng triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, kiểm tra 3 tổ chức cơ sở Đảng và 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 8 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát chuyên đề 6 tổ chức cơ sở Đảng và 6 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Nguyễn Văn Răng

Chia sẻ bài viết