Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 08:34

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và tổ chức thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả.

Cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị được kiểm tra, giám sát thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm 2019, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 1 đoàn kiểm tra và 1 đoàn giám sát đối với 7 tổ chức Đảng (TCĐ) và 7 cá nhân là người đứng đầu. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn phối hợp Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất đối với 6 TCĐ và 4 cá nhân là người đứng đầu các TCĐ được kiểm tra. Các cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 26 TCĐ và 24 đảng viên (ĐV) là người đứng đầu. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 04/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương; triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 987-QĐ/TU ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận xã, phường, thị trấn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 30/01/2018 của Huyện ủy “về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong huyện”; sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019;… Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót của các TCĐ và ĐV.

Ngoài ra, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hình kỷ luật trong Đảng theo Điều 32 của Điều lệ Đảng, 9 tháng qua, UBKT Huyện ủy kiểm tra 3 TCĐ và 4 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 đối với 7 TCĐ; giám sát thường xuyên 8 tập thể và 8 cá nhân là người đứng đầu; giám sát 4 chuyên đề 8 TCĐ và 7 ĐV là người đứng đầu; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 3 TCĐ cấp dưới. Qua kiểm tra, 3 ĐV bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

UBKT Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2019: Tập trung rà soát, tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp mình bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng, hiệu quả cao. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy trực thuộc trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường giám sát thường xuyên, chuyên đề, tập trung vào các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc cấp ủy cấp mình quản lý. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại ở cấp mình; xem xét xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm của TCĐ và ĐV, không để tồn đọng, kéo dài, phát sinh đơn, thư phản ánh, tố cáo./.

Minh Ngọc

Chia sẻ bài viết