Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 17:17

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thảo luận Đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) diễn ra vào chiều ngày 04/12/2017.


Đại biểu thảo luận tại tổ

Trong những năm qua, Đảng ta ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.


Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Công Đấu đóng góp ý kiến Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh

Đối với hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Sắp xếp giảm đầu mối, biên chế, số lượng cấp trưởng phòng, cấp phó phòng theo đề án vị trí việc làm được xây dựng trước đây. Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 2 Đảng ủy khối về công tác tài chính, quản trị và lưu trữ.

Việc sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh là rất cần thiết. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và thảo luận phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp.


Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Lê Thị Rết đóng góp ý kiến Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: “Đây là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ ý kiến của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo việc tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và triển khai tổ chức thực hiện.”

Sáng ngày 05/12, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận tại hội trường và bế kỳ họp./.

Hồng Anh – Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết