Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 01:20

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng (XDĐ) của Đảng bộ Quân sự tỉnh chuyển biến tích cực về mọi mặt; hàng năm, có trên 55% chi bộ, trên 80% đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 96% đảng viên (ĐV) đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; năm 2015 và 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đạt những kết quả trên là nhờ Đảng bộ luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh.   Ảnh: T.L

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác XDĐ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 04/4/2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV trong quân đội trong giai đoạn mới” và Chỉ thị 316-CT/ĐU, ngày 31/7/2008 của Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Xây dựng các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới”; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020: “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên giao, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển KT-XH, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng - quân sự địa phương”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trên, ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của trên vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở; trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình bồi dưỡng, ĐUQS tỉnh kết hợp chặt chẽ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng những nội dung liên quan đến công tác XDĐ và rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐV; phát huy tính tích cực tự học, tự rèn của cá nhân, kết hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý của tổ chức; tăng cường hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy thông qua các hoạt động tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị, hội thi, hội thao,... Trên cơ sở kết quả đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, ĐUQS tỉnh tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện tại, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy là 133/192, đạt 69,27% (tăng 37,57% so năm 2015); 98/192 đơn vị DQCĐ có tổ đảng, đạt 51,1% (tăng 10% so 2015); ĐV trong dân quân tự vệ đạt 24,34%; đoàn viên đạt 70,90%; ĐV trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,82%; đoàn viên đạt 41,45%; 100% xã, phường, thị trấn có đội trưởng và gần 100% đội phó là ĐV; 100% bí thư xã đoàn giữ cương vị chính trị viên phó; 100% chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) cấp tỉnh, huyện đều tham gia cấp ủy địa phương.

Cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các tổ chức Đảng thuộc khối cơ quan tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các tổ chức Đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các tổ chức Đảng thuộc Trường Quân sự tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu cả về phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm và đạo đức, tác phong công tác; duy trì nghiêm các quy định, quy chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo, rèn luyện, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, tiên tiến. Các tổ chức Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân giảm nghèo.

Lực lượng vũ trang Long An giúp dân thu hoạch lúa Hè Thu chạy lũ

Lực lượng vũ trang Long An giúp dân thu hoạch lúa Hè Thu chạy lũ

Thời gian tới, ĐUQS tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng XDĐ, bảo đảm cho Đảng bộ Quân sự tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Trước hết, cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, có nề nếp các nguyên tắc, chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết. Từ giai đoạn chuẩn bị dự thảo, đưa ra hội nghị thảo luận, quyết nghị đến triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, ĐV và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết đều được các chi bộ tiến hành đúng quy trình, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi ủy, chi bộ và đơn vị. Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những mặt yếu, hạn chế; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền.

Hai là, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động thường xuyên của các tổ chức Đảng và mọi cán bộ, ĐV. Cấp ủy các cấp cụ thể hóa các tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, ĐV thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, ĐV, gắn với việc khắc phục những mặt yếu kém được chỉ ra qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng hướng dẫn của trên và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐV; gắn quy hoạch với luân chuyển cán bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, gắn công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng,... Thực hiện tốt công tác XDĐ sẽ làm chuyển biến tình hình đơn vị cơ sở, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu, nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh nhất định luôn trong sạch, vững mạnh, vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của LLVT Long An, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà./.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh,

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh

Chia sẻ bài viết