Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 15:20

Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 12/6.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận 703.938 hồ sơ (HS), giải quyết 683.241 HS, trong đó giải quyết đúng hạn 654.074 HS, đạt tỷ lệ 95,73%. Công tác CCHC được các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương các cấp quan tâm triển khai, thực hiện, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn TTHC của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX: hạng 7), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI: hạng 3).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoạt động ổn định, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với UBND cấp xã.

Năm 2018, toàn tỉnh giải quyết đúng hạn 654.074 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,73%

Bên cạnh những kết quả, công tác CCHC còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát; công tác rà soát, cập nhật TTHC một số nơi chưa kịp thời, niêm yết TTHC chưa đầy đủ và đúng theo quy định; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít, thực hiện chữ ký số còn thấp, sử dụng hộp thư điện tử chưa thường xuyên;…

Dịp này, UBND tỉnh tặng 1 cờ thi đua và 8 bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết