Tiếng Việt | English

31/07/2015 - 14:15

Cải cách để phát triển

Qua theo dõi chuyên mục Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tôi thấy rằng, các ý kiến đóng góp đều mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Long An tiếp tục đạt những thành tựu cao hơn nhiệm kỳ trước. Tôi thống nhất rất cao với nội dung dự thảo.

Việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo dưới nhiều hình thức nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà; nâng cao chất lượng của văn kiện Đại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tôi và những người cán bộ hưu trí rất đồng tình.

Tôi chỉ đóng góp một nội dung nhỏ trong dự thảo văn kiện, theo tôi có quyết định rất lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà, đó là việc cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Thời gian qua, chúng ta đã có những bước tiến trong công tác này. Các bộ phận một cửa đã giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi hơn trong mọi giao dịch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về công tác này. Cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ phụ trách. Cần có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, chính đáng cho người dân và doanh nghiệp, tránh đùn đẩy trách nhiệm, các biểu hiện trì trệ, nhũng nhiễu, xử lý kịp thời các đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Tôi góp ý như thế bởi vì một vài nơi thời gian qua chỉ chú trọng đến giải quyết các thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, còn giữa các cơ quan hành chính thì nhiều thủ tục hành chính quá rườm rà, chồng chéo.

Vì vậy, để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tôi đề nghị các cơ quan chức năng cải cách theo hướng gọn, nhẹ, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này, dần tiến tới nền hành chính hiện đại, văn minh./.

Nguyễn Thu Vân

Chia sẻ bài viết