Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 22:03

Cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hội quần chúng

Sáng 19/4, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội quần chúng

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 56 tổ chức hội quần chúng với 768.094 hội viên (trong đó, hội đặc thù có 659.727 hội viên, các hội khác có 108.322 hội viên). Ở mỗi xã, phường, thị trấn, trung bình có từ 5 đến 6 tổ chức hội. Hầu hết cán bộ chủ chốt của các tổ chức hội cấp tỉnh, huyện đều là đảng viên và cán bộ hưu trí.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hội luôn được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước đối với hội đi vào nền nếp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú, thu hút đông đảo hội viên, quần chúng nhân dân tham gia.

Các tổ chức hội tham gia có hiệu quả trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển KT-XH của tỉnh. Một số hội giữ vai trò tích cực trong xây dựng quy ước, hương ước cộng đồng dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hoạt động chăm lo cho hội viên được triển khai với hình thức đa dạng, thiết thực, nhất là công tác giảm nghèo giúp hội viên và quần chúng nhân dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Một số hội còn tham gia giám sát các công trình lớn của tỉnh, phản biện xã hội, vận động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW vẫn còn một số hạn chế: Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội chưa được quan tâm thường xuyên. Việc quản lý hội viên đối với một số tổ chức hội còn lỏng lẻo, có hội viên gia nhập chỉ mang tính phong trào, chưa nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức nên số lượng đông nhưng chưa mạnh. Một số hội thành lập nhưng không hoạt động.

Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của hội trong tình hình mới chưa đầy đủ, toàn diện nên đôi khi chưa thật sự xem công tác hội là một trong những công tác vận động quần chúng của Đảng. Từ đó thiếu quan tâm, định hướng để hội phát huy vai trò của tổ chức mình trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về hội của tỉnh đôi lúc thiếu chủ động, sâu sát, chưa kịp thời, nhất là trong quá trình tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội có tính chất đặc thù và việc sắp xếp lại đối với cán bộ, công chức được điều động từ cơ quan Đảng, Nhà nước sang.

Các hội có tính chất đặc thù còn lúng túng, gặp vướng mắc trong việc lập dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; lúng túng trong việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao để chi cho các hoạt động thường xuyên, chi thù lao cho cán bộ, nhân viên của hội gắn với kết quả lao động. Từ đó có phần ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả tổ chức, hoạt động của hội.

Đại biểu dự sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 70-CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 102 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng đối với công tác hội, nhất là trong triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Chủ động khắc phục ngay những nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác hội.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính Phủ. Đồng thời nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý các hội trong tình hình mới, nhất là sớm ban hành cơ chế chính sách đặc thù để các hội có đủ điều kiện thực hiện tốt nguyên tắc tự trang trải kinh phí hoạt động theo tinh thần Đề án số 02 của Tỉnh ủy./.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, từ tháng 7/2018 đến nay, tỉnh không còn giao biên chế cho các tổ chức hội có tính chất đặc thù. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động từ cơ quan Đảng, Nhà nước sang các hội thì tiến hành bố trí sắp xếp lại theo đề án vị trí việc làm hoặc theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đối với các trường hợp không sắp xếp được và có nhu cầu nghỉ chính sách thì giải quyết theo quy định, chi trả lương cho đến khi có quyết định cho nghỉ chính sách của cấp có thẩm quyền. Sau khi giải quyết chế độ, chính sách, việc tiếp tục làm việc tại các hội đối với những trường hợp này do các hội xem xét, quyết định.

Về kinh phí và điều kiện hoạt động, các hội có tính chất đặc thù và hội quần chúng sắp xếp lại theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, chuyển sang phương thức tổ chức, hoạt động mới, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; không cấp kinh phí hàng năm theo biên chế, định suất hoạt động được giao như trước đây.

Các hội xây dựng đề án hoặc kế hoạch xác định nhiệm vụ hàng năm gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND cùng cấp giao nhiệm vụ cho các hội, trên cơ sở đó được cấp kinh phí, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định; chế độ phụ cấp hàng tháng cho chủ tịch, phó chủ tịch các hội cũng không còn mà nhận thù lao gắn với kết quả lao động từ kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết