Tiếng Việt | English

Long Hiệp: Nỗ lực về đích nông thôn mới

Sau gần 5 năm nỗ lực xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, đến thời điểm này, Long Hiệp đạt 18/19 tiêu chí.