Tiếng Việt | English

20/01/2022 - 18:20

Cần chú trọng phát hiện, đào tạo, quy hoạch, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh tại hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 tổ chức vào chiều 20/01.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đoàn kết, thống nhất bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, nhất là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có sự đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của tỉnh. Công tác chính sách cán bộ, công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự bầu cử và theo dõi, nắm tình hình nội bộ các địa phương, đơn vị trước, trong và sau bầu cử cũng được tham mưu thực hiện tốt.

Tuy nhiên, một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy chậm được tháo gỡ. Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn thấp. Nội dung sinh hoạt chi bộ và hoạt động của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thật sự đổi mới. Công tác tham mưu, quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ có mặt, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, Ban Tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã đạt trong năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, trong năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng khẩn trương tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng việc phát hiện, đào tạo, quy hoạch, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định về công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp quản lý, phân định rõ về trách nhiệm, thẩm quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Chú trọng tham mưu thực hiện tốt các khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích