Tiếng Việt | English

22/01/2023 - 10:30

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục phát huy những kết quả, đề ra các phương hướng, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới.

Trong năm 2022, các nhiệm vụ của ngành TN&MT được triển khai, thực hiện bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển KT-XH chung của tỉnh. Toàn ngành đạt những chỉ tiêu cơ bản đặt ra. Lĩnh vực TN&MT đóng góp cho ngân sách nhà nước 4.105 tỉ đồng (lĩnh vực đất đai 3.681 tỉ đồng; lĩnh vực khoáng sản 18 tỉ đồng, lĩnh vực môi trường 406 tỉ đồng). Việc thực hiện nghị quyết được tập trung quyết liệt và đạt chỉ tiêu (thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2022; thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt chỉ tiêu được giao năm 2022 (70%); khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chỉ tiêu được giao năm 2022 (98%)).

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp gỡ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Năm 2022, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiếp tục được thực hiện; hoàn thành công tác kiểm kê, thống kê đất đai năm 2021. Sở tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác, lập thủ tục cho thuê sử dụng bảo đảm phù hợp. Công tác cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch khai thác khoáng sản được phê duyệt và đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản một cách công khai, minh bạch.

Sở duy trì vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát các khu, cụm công nghiệp, các đơn vị có nguồn thải lớn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Sở thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức giao lưu trực tuyến giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp;...

Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành nhấn mạnh: Trong năm 2023, bên cạnh bám sát các chỉ đạo của cấp trên, ngành đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực TN&MT. Đối với nhiệm vụ chung, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu cao vai trò của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chỉ tiêu được giao năm 2022 (98%)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến mục tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác của ngành TN&MT và bảo đảm an toàn thông tin mạng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai. Duy trì, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm và hồ sơ trễ hạn.

Phấn đấu hồ sơ, TTHC trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 1%, cấp huyện, cấp xã dưới 2%. Thực hiện tốt việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đúng quy định, thống nhất, đồng bộ về thời gian, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, không có sự khác biệt giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuyệt đối không được kéo dài thời gian giải quyết và phát sinh thành phần hồ sơ ngoài quy định; khắc phục tình trạng các sở, ngành, địa phương được lấy ý kiến không có văn bản trả lời, trả lời trễ.

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường đóng góp cho ngân sách nhà nước 4.105 tỉ đồng, trong đó, lĩnh vực đất đai 3.681 tỉ đồng

Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, xác định rõ những văn bản không còn phù hợp để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL, bảo đảm sự cần thiết, đồng bộ, thống nhất, hợp lý, hợp pháp, khả thi của các VBQPPL sau khi được ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

Chú trọng công tác phối hợp các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Thực hiện hoàn thành các dự án lĩnh vực TN&MT, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn sự nghiệp, tập trung đấy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên ngành để quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực đất đai tập trung công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và giá đất; triển khai các giải pháp để quản lý nhà nước hiệu quả trên lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn.

Về lĩnh vực môi trường, tiếp tục triển khai và áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; triển khai các giải pháp xử lý chất thải nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra (thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%). Thường xuyên tổ chức công tác tiếp công dân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực TN&MT và tranh chấp đất đai.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cơ bản thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2023./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết