Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 04:25

Số tổ chức Đảng, đoàn thể chưa tương xứng với quy mô, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn

Chiều 19/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu quan tâm đến chất lượng, không chạy theo số lượng 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU và Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Số tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Qua 10 năm đã vận động thành lập 18 tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp 350 đảng viên, riêng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 310 đảng viên.

Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể được chú trọng. Nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể đã phát huy khá tốt vai trò, vị trí trong việc phối hợp doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; ổn định việc làm, nâng thu nhập, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn một số mặt hạn chế. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư và Chỉ thị số Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 29/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu.

Số tổ chức Đảng, đoàn thể còn ít, chưa tương xứng với quy mô và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Một số chi bộ loại hình doanh nghiệp chưa duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định; việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên chưa đầy đủ và kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động kết nạp đảng viên đối với chủ doanh nghiệp chưa hiệu quả,...

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, các cấp ủy cần rà soát, hướng dẫn phương thức sinh hoạt phù hợp cho các Đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp; làm tốt công tác phát triển đảng viên, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát động các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, tạo sự lan tỏa và thu hút thanh niên, công nhân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết