Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 09:32

Về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương

Tôi đồng ý với những nội dung đánh giá nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng ở mục XIV - “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.” Ở nội dung này, về tình hình, Dự thảo Báo cáo Chính trị có ghi “Tổ chức thí điểm đổi mới về tổ chức chính quyền địa phương (không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND)quận, huyện, phường, chính quyền đô thị) được tập trung chỉ đạo và tổng kết, rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, trong Dự thảo Báo cáo chính trị không có ghi rõ kết quả tổng kết và rút kinh nghiệm công việc quan trọng này như thế nào? Trong nội dung về hạn chế cũng như ở nội dung phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cũng không có đề cập đến việc tổ chức thí điểm đổi mới về tổ chức chính quyền địa phương. Nhìn chung, về nội dung này, ở mục XIV, của Dự thảo Báo chính trị viết chưa cụ thể.

Do vậy, tôi xin có 2 ý kiến đề nghị như sau: Thứ nhất, nếu trong thời gian qua, việc thí điểm mô hình này chưa khẳng định được kết quả cụ thể thì trong nội dung về phương hướng, nhiệm vụ ở Dự thảo Báo cáo chính trị nên ghi “Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục tổ chức thí điểm đổi mới về tổ chức chính quyền địa phương ở các địa phương đang được tổ chức thí điểm. Thứ hai, nếu trong thời gian qua, việc thí điểm đổi mới mô hình này đã khẳng định được kết quả thì trong Dự thảo Báo cáo chính trị cũng ghi rõ: Trong thời gian tới, tổ chức chính quyền địa phương sẽ không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường, chính quyền đô thị; hoặc trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ giữ nguyên tổ chức HĐND ở các cấp như trước đây./.

Võ Thanh Nghị

 

Chia sẻ bài viết