Tiếng Việt | English

03/07/2019 - 14:43

Cập nhật kiến thức về công tác cải cách hành chính

Ngày 03/7, Sở Nội vụ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 cho đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường trực tuyến UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) – Phạm Minh Hùng thông tin tổng quan về công tác CCHC; nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của CCHC; kỹ năng theo dõi, đánh giá công tác CCHC; kỹ năng đo lường của người dân và tổ chức.

Công tác CCHC của nước ta ngày càng được tăng cường, tạo lòng tin của các tầng lớp nhân dân và sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Bên cạnh những kết quả, công tác CCHC hiện còn bộc lộ tồn tại, hạn chế: Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác CCHC; đội ngũ công chức làm công tác CCHC còn thiếu về số lượng, tính chuyên nghiệp chưa cao; công tác tuyên truyền CCHC chưa hiệu quả;…

Hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Long An ngày càng đi vào nề nếp

Theo ông Phạm Minh Hùng, để công tác CCHC triển khai mang lại hiệu quả cao hơn, thời gian tới, chúng ta cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân đối với CCHC, đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện CCHC phải đồng bộ với cải cách kinh tế, lập pháp và tư pháp,…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết