Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 18:06

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức vào sáng 16/01.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì hội thảo tại điểm cầu tỉnh Long An

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ ngành Trung ương và hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Phùng Hữu Phú; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Hà, chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Tổ chức hội thảo nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung các tham luận tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, các tham luận cũng làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng phát biểu bế mạc hội thảo

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng đánh giá, các tham luận với nội dung phong phú, luận giải khoa học đã làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Đây là tài liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ lúc sinh thời hằng mong đợi./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết