Tiếng Việt | English

Chủ tịch nước: Chăm lo người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, coi đây là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên.