Tiếng Việt | English

07/11/2018 - 08:36

Kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2018)

Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt

Cách đây 101 năm, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại đã nổ ra làm rung chuyển toàn thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, đất nước ta sống trong cảnh đọa đày, nô lệ; các phong trào yêu nước lúc bấy giờ lần lượt bị thất bại. Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành rút ra một nhận xét xác đáng: Cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp từng nêu cao khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái”, nhưng không đưa lại tự do, bình đẳng, bác ái thật sự cho nhân dân lao động; tiếng là cộng hòa, dân chủ, nhưng đằng sau những từ “mỹ miều” ấy, bọn chúng vẫn ra sức đàn áp, bóc lột người lao động, tước đoạt quyền lợi của công, nông.

Trong thời điểm căng thẳng này, Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Người viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!...”. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” (Hồ Chí Minh, T.10, tr 127). Và từ đây, Người khẳng định con đường cứu nước là giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng vô sản và chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách mệnh Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để lật đổ tất cả các đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”. Rõ ràng: “Từ khi Anh đứng dậy/ Trái đất bắt đầu cười/ Và loài người, từ đây/ Ca bài ca tháng Mười” (Tố Hữu).

Thực tế chứng minh điều đó, ở nước ta, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, rồi tiếp tục “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

101 năm trôi qua, thế giới trải qua nhiều biến động, nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn được khẳng định, giữ nguyên giá trị và tỏa sáng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người từ trước tới nay chưa có một cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu xa như vậy”./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết