Tiếng Việt | English

Hòa Khánh Đông chuyển mình

Sau khi về đích xã nông thôn mới, Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chuyển mình rõ nét, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.